VR-Hut juridische informatie

VR-Hut juridische informatie

- Naam van het bedrijf dat eigenaar is van de site www.vr-hut.be VR-Hut SPRL
- Maatschappelijke zetel: Avenue des Anglais 20, 1410 Waterloo, België

- Contactgegevens : arnaud@vr-hut.be (Arnaud Percy)

- Bedrijfsnummer/BTW-nummer: BE0543.631.550

- Rechtsvorm: rechtspersoon, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)

- Maker website: Arnaud Percy

- Publicatieverantwoordelijke: Arnaud Percy. arnaud@vr-hut.be

 

Algemene voorwaarden voor gebruik van de website (juridische mededeling VR-Hut)
Artikel 1. Raadpleging en aanvaarding van de algemene voorwaarden
 

Gebruik van de website www.vr-hut.be houdt volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding in van de algemene gebruiksvoorwaarden die hieronder worden beschreven. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld. www.vr-hut.be De gebruikers worden dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is in principe te allen tijde toegankelijk voor de gebruikers. VR-Hut kan echter beslissen om de site te onderbreken voor technisch onderhoud. VR-Hut zal de gebruikers in de mate van het mogelijke vooraf informeren over de data en uren van de interventie. De website www.vr-hut.be wordt regelmatig bijgewerkt door Arnaud Percy (arnaud@vr-hut.be

Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen op elk moment worden gewijzigd om ze in overeenstemming te brengen met de geldende wetgeving. Alle wijzigingen zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo regelmatig mogelijk te raadplegen.

Artikel 2. Beschrijving van de geleverde diensten
 

De site www.vr-hut.be is bedoeld om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. Hij is dus louter bedoeld ter informatie van de klanten.

VR-Hut SPRL streeft ernaar om de volgende informatie op de site te plaatsen www.vr-hut.be informatie zo nauwkeurig mogelijk te houden. De website kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele omissies, onnauwkeurigheden of het niet bijwerken van informatie, ongeacht of dit de schuld is van de website zelf of van derde partners die de informatie aan de website verstrekken.

Alle informatie op de website www.vr-hut.be worden louter ter informatie gegeven en kunnen worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de www.vr-hut.be zijn niet volledig. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die werden aangebracht sinds ze online werden gezet.

Artikel 3. Contractuele beperkingen op technische gegevens
 

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een bijgewerkte browser van de laatste generatie.

Artikel 4. Intellectuele eigendom en namaak
 

VR-Hut SPRL is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of houder van de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van het geheel of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of procedé, is verboden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van VR-Hut SPRL.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die hij bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 8 en volgende van de wet van 15 mei 2007 betreffende de bestrijding van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten (M.B., 18 juli 2007, p. 38734) en de artikelen 110 en volgende van de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (M.B., 12 april 2010, p. 20803).Artikel 5. Beperking van de aansprakelijkheid
 

VR-Hut SPRL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die aan de apparatuur van de gebruiker wordt toegebracht bij toegang tot de site van VR-Hut SPRL, en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in artikel 3 vermelde specificaties, of uit het optreden van een bug of incompatibiliteit. VR-Hut SPRL kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van omzet of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van de website van VR-Hut SPRL. www.temp.vr-hut.be

Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de zone "contact") zijn beschikbaar voor de gebruikers. VR-Hut BVBA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing of ingebrekestelling elke inhoud te verwijderen die op deze ruimte wordt geplaatst en die in strijd is met de wetgeving die in België van toepassing is, in het bijzonder de bepalingen met betrekking tot de bescherming van gegevens, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het recht op eer en menselijke waardigheid. In voorkomend geval behoudt VR-Hut SPRL zich ook het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van berichten van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische aard, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).

Artikel 6. Beheer van persoonsgegevens en bescherming van de persoonlijke levenssfeer
 
De site www.vr-hut.be is toegankelijk zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt. In bepaalde gevallen en in het bijzonder wanneer de gebruiker contact wil opnemen met VR-Hut SPRL (met name via de rubriek "contact"), moet hij echter bepaalde persoonlijke gegevens meedelen (naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer).

Bij gebruik van de site www.temp.vr-hut.be, Het volgende kan ook worden verzameld: de URL van de koppelingen via welke de gebruiker de site heeft bezocht www.temp.vr-hut.be, de toegangsprovider van de gebruiker en het Internet Protocol (IP)-adres van de gebruiker. In elk geval verzamelt VR-Hut SPRL persoonlijke informatie over de gebruiker alleen voor de noodzaak van bepaalde diensten die door de site worden aangeboden. www.temp.vr-hut.be Gebruikers verstrekken deze informatie met volledige kennis van zaken, vooral wanneer ze deze zelf invoeren. Het wordt dan gespecificeerd aan de gebruiker van de site www.vr-hut.be de verplichting om deze informatie al dan niet te verstrekken.

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar gebruikers, verbindt VR-hut SPRL zich ertoe ervoor te zorgen dat het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie op deze site in overeenstemming is met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998.
De door de gebruiker verstrekte persoonlijke informatie kan door VR-Hut SPRL voor de volgende doeleinden worden gebruikt:
 
- Om producten en diensten aan de gebruikers te leveren, met inbegrip van de weergave van gepersonaliseerde inhoud en reclame van VR-Hut SPRL.

- Audit, onderzoek en analyse om het onderhoud, de bescherming en de verbetering van de diensten te verzekeren.

- Technisch onderhoud van het netwerk.

- Ontwikkeling van nieuwe diensten.

- VR-Hut SPRL is ook gemachtigd om in specifieke omstandigheden informatie aan derden te verstrekken, met name op verzoek van een overheidsinstantie, ter voorkoming van fraude of dreigende schade, of om de veiligheid van haar netwerk en diensten te waarborgen.

Niet-identificerende gegevens kunnen worden gebruikt om het gebruik van de site te optimaliseren, zonder toestemming van de gebruiker. VR-Hut SPRL geeft u, in de mate van het mogelijke, op eenvoudig verzoek toegang tot uw persoonlijke gegevens, om deze te verbeteren of te verwijderen in geval van een fout, behalve wanneer de wetgeving anders bepaalt of wanneer deze gegevens noodzakelijk zijn voor legitieme commerciële doeleinden. Alvorens deze wijzigingen op verzoek door te voeren, wordt de individuele gebruiker gevraagd zich te identificeren (kopie identiteitskaart) en aan te geven welke informatie hij wenst in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Bepaalde verzoeken kunnen worden geweigerd in de volgende gevallen: verzoeken die onredelijk zijn vanwege hun repetitieve of systematische aard, verzoeken die een onevenredige technische inspanning vereisen, verzoeken die de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens van derden in gevaar brengen, verzoeken die moeilijk uit te voeren zijn (bijvoorbeeld met betrekking tot informatie op back-up tapes), of verzoeken waarvoor toegang niet gerechtvaardigd is. In alle gevallen zijn toegang tot en correctie van informatie gratis, mits dit geen onevenredige inspanning vergt.

Binnen dertig dagen na ontvangst van het verzoek wordt een kopie van de gegevens verstrekt. Dezelfde termijn is van toepassing op verzoeken tot rectificatie, verzet of verwijdering.

De toegang tot persoonsgegevens is strikt voorbehouden aan werknemers, onderaannemers en agenten van VR-Hut SPRL die toegang nodig hebben om haar diensten te exploiteren, te ontwikkelen of te verbeteren. Deze personen zijn verplicht tot geheimhouding en kunnen worden onderworpen aan sancties, tot en met ontslag, in geval van niet-nakoming van deze verplichtingen.

Er wordt geen persoonlijke informatie over de gebruiker van de site aan derden verstrekt. www.vr-hut.be zonder medeweten van de gebruiker wordt gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht op welke drager dan ook aan derden. Enkel de veronderstelling van de aankoop van VR-Hut SPRL en haar rechten zou de overdracht van de genoemde informatie aan de uiteindelijke koper toelaten, die op zijn beurt gebonden zou zijn door dezelfde verplichting van bewaring en wijziging van de gegevens met betrekking tot de gebruiker van de site. www.temp.vr-hut.be

Artikel

7. Hyperlinks en cookies
 
De site www.vr-hut.be bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van VR-Hut SPRL zijn opgesteld. VR-Hut SPRL is echter niet in staat om de inhoud van de sites die op deze manier worden bezocht te controleren en aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid in dit opzicht.

Surfen op de site www.vr-hut.be waarschijnlijk zal leiden tot de installatie van cookie(s) op de computer van de gebruiker. Een cookie is een klein bestand waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat informatie registreert over het surfen van een computer op een site. De op deze manier verkregen gegevens zijn bedoeld om later surfen op de site te vergemakkelijken en worden ook gebruikt om bezoekersaantallen te meten.

Als u weigert een cookie te installeren, kan het zijn dat u geen toegang krijgt tot bepaalde diensten. Gebruikers kunnen hun computer echter als volgt configureren om de installatie van cookies te weigeren:

In Internet Explorer: tabblad Extra / Internetopties. Klik op Vertrouwelijkheid en kies Alle cookies blokkeren. Bevestig met Ok.

Netscape: tabblad Bewerken / voorkeuren. Klik op Geavanceerd en kies Cookies deactiveren. Klik op OK.

NaamDomeinPadVervaldatumVervaldatum in dagenWaarde
sessie_idwww.vr-hut.be/20/08/2023 09:28:54897bbd4d52314c3b7a177ccfc81576faf8d3b42f6b
http.tiktok.com/15/06/2024 09:28:553892Q8gHRNBHdVfSGQtaVWBnE2JVGx
_gcl_au.vr-hut.be/20/08/2023 09:28:55891.1.1572972610.1684740535
_gid.vr-hut.be/23/05/2023 09:28:550GA1.2.1185677304.1684740535
_gat_UA-125498508-1.vr-hut.be/22/05/2023 09:29:5501
_ga.vr-hut.be/21/05/2025 09:28:55729GA1.1.1904373268.1684740535
_tt_aanzetten_cookie.vr-hut.be/15/06/2024 09:28:563891
http.vr-hut.be/15/06/2024 09:28:56389LP0Bfff0RGTaAeQ6ocSFW7qE4LA
_ga_1GB0PNT633.vr-hut.be/21/05/2025 09:28:55729GS1.1.1684740535.1.0.1684740535.60.0.0
li_sugr.linkedin.com/20/08/2023 09:28:568927a4c9c2-a4ae-4a22-a69b-835e3ef7c1e3
bcookie.linkedin.com/21/05/2024 09:28:57364"v=2&1e3339f0-d673-4313-8cbd-b3f8b8b91ada"
lidc.linkedin.com/23/05/2023 09:28:550"b=VGST01:s=V:r=V:a=V:p=V:g=2925:u=1:x=1:i=1684740535:t=1684826935:v=2:sig=AQGogsdwVZqLLpDjGvR4mzpJoY2pv0wi"
ln_ofwww.vr-hut.be/23/05/2023 09:28:560eyIzNDc0Mjc2IjoiZCJ9
UserMatchHistory.linkedin.com/21/06/2023 09:28:5629AQIYJn4pqV2FQwAAAYhCXHdOe06YMEdjkecUoGFu8rbwXzxniNxq_KeruLtzLgVaUVLUxvrJxeJomA
AnalyticsSyncHistory.linkedin.com/21/06/2023 09:28:5629AQI1C8LNhgQrGAAAAYhCXHdO0FLRuazWrPLWX6NZoRqBurgJKNTEsR-05x2L6fm02FC3Rrpq1D5DQyUY-DP6g
_fbp.vr-hut.be/20/08/2023 09:28:5689fb.1.1684740536238.1107158758
_hjSessionUser_2351817.vr-hut.be/21/05/2024 09:28:56364eyJpZCI6IjI2ZmM1NTUyLWMyNzMtNWE5MC05MDE0LTgwOGQ4N2RjOTFiMSImNyZWF0ZWQiOjE2ODQ3NDA1MzYzMDQsImV4aXN0aW5nIjpmYWxzZX0=
_hjEerstGebouwd.vr-hut.be/22/05/2023 09:58:5601
_hjInclusiefInSessieSample_2351817.vr-hut.be/22/05/2023 09:30:5600
_hjSessie_2351817.vr-hut.be/22/05/2023 09:58:560eyJpZCI6IjI5YThmZDE0LTA0NmQtNGRkNC05YTQ1LWRkNzNjYzkzMDQ3NSIsImNyZWF0ZWQiOjE2ODQ3NDA1MzYzMjYsImluU2FtcGxlIjpmYWxzZX0=
_hjAbsoluteSessionInProgress.vr-hut.be/22/05/2023 09:58:5601
bscookie.www.linkedin.com/21/05/2024 09:28:57364"v=1&202305220728567478d000-a2e2-4d1f-83a4-6df017d3376fAQEwKRTS-0vpZ5X7mibffybGbhnRZD-t"
li_gc.linkedin.com/18/11/2023 08:28:57179MTswOzE2ODQ3NDA1MzY7MjswMjFQnifrKlnVrZmnQAmrOJf64ZLzJidHUhP9sEvRNE1ftQ==
BEZOEKER_INFO1_LIVE.youtube.com/18/11/2023 08:28:58179atUJ-OF3qeIArtikel 8. Toepasselijk recht en bevoegdheidsclausule
 
In geval van een geschil met betrekking tot de interpretatie of toepassing van deze algemene voorwaarden, is de rechtbank van Nijvel bevoegd. De relaties tussen VR-Hut SPRL en haar klanten worden beheerst door Belgisch recht.

Heeft u een vraag over de juridische informatie van VR-Hut of wenst u meer informatie? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via mail of door telefoonof raadpleeg onze FAQ.