Privacybeleid


Privacybeleid: Doel
Dit beleid is opgesteld door VR-HUT SPRL gevestigd aan de Anglaislaan 20, 1410 Waterloo, België, geregistreerd onder het nummer: 0543631550 (hierna te noemen "de verantwoordelijke voor de verwerking").

 

Het doel van dit beleid is om bezoekers van de website op het volgende adres te informeren: www.vr-hut.be (hierna de "website" genoemd) van de wijze waarop gegevens worden verzameld en verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

 

Dit beleid maakt deel uit van de wens van de verantwoordelijke voor de verwerking om transparant te handelen, in overeenstemming met zijn nationale bepalingen en met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna de "Algemene Verordening Gegevensbescherming" genoemd).


De verantwoordelijke voor de verwerking besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de privacy van zijn gebruikers en verbindt zich er daarom toe de redelijke voorzorgsmaatregelen te nemen die nodig zijn om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik.

 

"Persoonsgegevens" worden gedefinieerd als alle persoonsgegevens betreffende de gebruiker, d.w.z. alle informatie die het mogelijk maakt de gebruiker direct of indirect te identificeren als een natuurlijke persoon.

 
 

Indien de gebruiker wenst te reageren op één van de hieronder beschreven praktijken, kan hij/zij contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking via het postadres of e-mailadres vermeld in de sectie "contactgegevens" van dit Beleid.


Verbinding via Facebook
 
Als u geregistreerd bent bij Facebook, kunt u zich registreren en verbinding maken met het account dat u bij ons hebt via uw Facebook-account, door uw Facebook-account te koppelen aan het account dat u op onze website hebt. Houd er rekening mee dat het gegevensbeleid en de servicevoorwaarden van Facebook van toepassing zijn op uw Facebook-account (http://www.facebook.com/about/privacy/; Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA).


Registreren via Facebook

Als u een nieuwe account wilt aanmaken op onze website, kunt u zich registreren met uw Facebook-account. Wanneer u zich registreert via Facebook, zal Facebook u eerst vragen om uw Facebook-accountgegevens in te voeren en in te loggen of u te registreren bij Facebook. Als je al bent aangemeld bij Facebook, wordt deze stap overgeslagen. Ten tweede kunt u uw Facebook-profiel koppelen aan de Facebook-toepassing op onze website. In dit stadium wordt u geïnformeerd over de informatie die Facebook aan ons kan doorgeven vanaf uw Facebook-account (informatie in uw "openbare profiel" op Facebook: voornaam, achternaam, leeftijdsgroep, profielfoto, omslagfoto, geslacht, lijst met vrienden, gebruikersnaam en Facebook-gebruikers-ID (Facebook-ID) evenals andere informatie die u openbaar hebt gemaakt op Facebook, evenals uw e-mailadres). Uit deze informatie importeren we alleen uw e-mailadres, voor- en achternaam om uw account op onze website aan te maken. U wordt ook gevraagd om in te stemmen met ons Privacybeleid. U kunt uw voor- en achternaam bewerken voordat u ze opslaat. Als u uw e-mailadres later wilt wijzigen, moet u uitloggen uit uw Facebook-account.


Inloggen via Facebook

Als u zich op onze website hebt geregistreerd met uw Facebook-account of als u uw account op onze website hebt gekoppeld aan uw Facebook-account, kunt u nog steeds inloggen op onze website via de knop "Inloggen met Facebook" op onze website, waarvoor u moet zijn ingelogd op Facebook.

U hebt ook de mogelijkheid om in te loggen op onze website zonder uw Facebook-account. Hiervoor hebt u het e-mailadres van uw Facebook-account nodig op het moment dat het account werd geregistreerd of gekoppeld, en uw huidige wachtwoord voor onze website.

Conversietracking met de bezoekersactiepixel van Facebook

Wij gebruiken de bezoekersactiepixel van Facebook Inc, 1601 S. California Ave. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook") om de effectiviteit van online marketingmaatregelen te meten. Met deze tool kunnen we de acties van gebruikers volgen nadat ze een Facebook-advertentie hebben bekeken en/of erop hebben geklikt en vervolgens een bestelling hebben geplaatst. Hierdoor kunnen we de effectiviteit van Facebook-advertenties vastleggen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden. De verzamelde gegevens blijven anoniem, wat betekent dat we noch de persoonlijke gegevens van individuele gebruikers kunnen zien, noch deze kunnen associëren met andere informatie over een gebruiker.

 
Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook. Facebook kan het gedrag van gebruikers die op een advertentie in het ledengedeelte van Facebook hebben geklikt en naar onze websites zijn doorgestuurd, aan elkaar koppelen. Door het gebruik van cookies, d.w.z. tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen, kan Facebook de gebruiker in de Facebook member area herkennen en de gegevens gebruiken voor zijn eigen reclamedoeleinden, bijv. gerichte reclame, in overeenstemming met de verklaring van Facebook over het gebruik van gegevens. Dit geldt alleen voor gebruikers die een Facebook-account hebben en zijn aangemeld bij het Facebook-lidmaatschap. Gebruikers die geen lid zijn van Facebook worden niet beïnvloed door deze gegevensverwerking.

 
 

Welke gegevens verzamelen wij?
 

Overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter f) van de RGPD verzamelt en verwerkt de verantwoordelijke voor de verwerking de volgende persoonsgegevens in overeenstemming met de hieronder beschreven methoden en principes:

 

 

Toegang tot de website (datum, tijd en frequentie)Hoe u op de website bent gekomen (verwijzende pagina, hyperlink, enz.))Volume van de verzonden gegevensDe browser en browserversie die u gebruiktHet besturingssysteem dat u gebruiktDe internetprovider die u gebruiktHet IP-adres dat uw internetprovider aan uw computer toewijst wanneer u verbinding maakt met internetUw e-mailadres of telefoonnummer indien dit eerder door de gebruiker is verstrekt, bijvoorbeeld door het sturen van berichten of vragen naar de website, door te communiceren met de verantwoordelijke voor de verwerking per e-mail of door het plaatsen van een reservering op de site, enz.Alle informatie over de pagina's die de gebruiker op de website heeft geraadpleegd.


 
 

De verantwoordelijke voor de verwerking kan ook niet-persoonlijke gegevens verzamelen. Deze gegevens worden als niet-persoonlijk beschouwd omdat ze een bepaalde persoon niet direct of indirect identificeren. Ze kunnen daarom worden gebruikt voor welk doel dan ook, bijvoorbeeld om de website, de aangeboden producten en diensten of de reclame van de verantwoordelijke voor de verwerking te verbeteren.

 

In het geval dat niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonsgegevens op een zodanige manier dat het mogelijk is om de betrokken personen te identificeren, zullen deze gegevens worden behandeld als persoonsgegevens totdat het onmogelijk is om ze te koppelen aan een specifieke persoon.Verzamelmethoden
 

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt persoonsgegevens op de volgende manieren:


Het reserverings- en aankoopsysteemHet contactformulier op de websiteE-mails die door de gebruiker worden verzonden naar het adres www.vr-hut.be

Doeleinden van verwerking
Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

- Het beheren en controleren van de prestaties van de aangeboden diensten.
- Het verzenden en controleren van bestellingen en facturen.
- Het verzenden van promotionele informatie over de producten en diensten van de verantwoordelijke voor de verwerking.
- Het beantwoorden van vragen van de gebruiker. Reageren op vragen van de gebruiker.
- Het verbeteren van de kwaliteit van de website en de producten en/of diensten die worden aangeboden door de verantwoordelijke voor de verwerking.
- Het verzenden van informatie over nieuwe producten en/of diensten van de verantwoordelijke voor de verwerking.
- Met het oog op commerciële prospectie.
- Een betere identificatie mogelijk maken van de interessegebieden van de gebruiker.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt op basis van de volgende rechtsbeginselen:
 
Artikel 6, lid 1, onder a), van de GDPR dient als rechtsgrondslag voor verwerkingsactiviteiten waarvoor wij uw toestemming/toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel.

Artikel 6, lid 1, letter b), van de GDPR stelt dat persoonsgegevens mogen worden verwerkt voor de uitvoering van een contract, door precontractuele, zoals de verwerking van vragen over diensten.

Artikel 6, lid 1, onder c), van de GDPR is van toepassing in gevallen waarin wij gebonden zijn aan een wettelijke verplichting die vereist dat persoonsgegevens worden verwerkt, bijvoorbeeld om te voldoen aan belastingverplichtingen.

Artikel 6, lid 1, onder d), van de GDPR stelt dat persoonsgegevens mogen worden verwerkt om uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon te beschermen.

Artikel 6, lid 1, letter f), van de AVG is van toepassing met betrekking tot onze gerechtvaardigde belangen, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van enquêtes en statistische analyses of bij pogingen om verbinding te maken. 

 
De verantwoordelijke voor de verwerking kan verwerkingen uitvoeren die nog niet in dit Beleid zijn voorzien. In dat geval zal de verwerkingsverantwoordelijke contact opnemen met de gebruiker alvorens zijn/haar persoonsgegevens opnieuw te gebruiken, om hem/haar op de hoogte te stellen van de wijzigingen en hem/haar de mogelijkheid te bieden, indien van toepassing, om dergelijk hergebruik te weigeren.

Legitieme belangen
Sommige van de verwerkingen die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden uitgevoerd, zijn gebaseerd op de rechtsgrondslag van zijn legitieme belangen. Deze legitieme belangen staan in verhouding tot de eerbiediging van de rechten en vrijheden van de gebruiker. Als de gebruiker geïnformeerd wil worden over de details van de doeleinden die zijn gebaseerd op de rechtsgrondslag van legitieme belangen, wordt hem/haar aangeraden contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking (zie punt met betrekking tot "contactgegevens").

Bewaartermijn
Als algemene regel geldt dat de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens niet langer bewaart dan redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt en in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire vereisten.

De persoonsgegevens van een klant worden bewaard tot maximaal 10 jaar na het einde van de contractuele relatie tussen de klant en de verantwoordelijke voor de verwerking.

Zodra de bewaartermijn is verstreken, neemt de verantwoordelijke voor de verwerking alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens onbeschikbaar en ontoegankelijk zijn gemaakt.

Toepassing van rechten
Voor alle hieronder vermelde rechten behoudt de verantwoordelijke voor de verwerking zich het recht voor om de identiteit van de gebruiker te verifiëren om de hieronder vermelde rechten te kunnen toepassen.

Dit verzoek om aanvullende informatie wordt gedaan binnen een maand nadat de gebruiker het verzoek heeft ingediend.

Toegang tot gegevens en kopiëren
De gebruiker kan gratis een schriftelijke mededeling of kopie krijgen van de persoonlijke gegevens die over hem/haar zijn verzameld.

De verantwoordelijke voor de verwerking kan betaling vragen van een redelijke vergoeding op basis van administratieve kosten voor extra kopieën die door de gebruiker worden aangevraagd.

Wanneer de gebruiker een dergelijk verzoek elektronisch indient, wordt de informatie verstrekt in een algemeen gebruikte elektronische vorm, tenzij de gebruiker anders verzoekt.

Tenzij anders bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, ontvangt de gebruiker uiterlijk één maand na ontvangst van het verzoek een kopie van zijn of haar gegevens.

Recht op rectificatie
De gebruiker kan zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen een maand kosteloos de rectificatie van onjuiste, onvolledige of irrelevante persoonsgegevens verkrijgen, alsmede de aanvulling van dergelijke gegevens indien deze onvolledig blijken te zijn.

Tenzij anders bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, wordt het verzoek om toepassing van het recht op rectificatie binnen een maand na indiening van het verzoek behandeld.

Recht op bezwaar tegen verwerking

Gebruikers kunnen te allen tijde, om redenen die verband houden met hun specifieke situatie, kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens wanneer:

De verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.

De verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, tenzij de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, prevaleren (met name wanneer de betrokkene een kind is).

De verantwoordelijke voor de verwerking kan weigeren het recht van de gebruiker om bezwaar te maken uit te voeren als hij het bestaan van dwingende en legitieme redenen voor de verwerking aantoont, die zwaarder wegen dan de belangen of de rechten en vrijheden van de gebruiker, of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen. In geval van een geschil kan de gebruiker een klacht indienen overeenkomstig het onderdeel "Klachten" van dit Beleid.

De gebruiker kan ook te allen tijde, zonder rechtvaardiging en kosteloos, bezwaar maken tegen de verwerking van hem/haar betreffende persoonsgegevens wanneer zijn/haar gegevens worden verzameld voor commerciële doeleinden (waaronder profilering).

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om bezwaar te maken, op gronden die verband houden met zijn of haar bijzondere situatie, tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang.

Behoudens de uitzonderingen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet, is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand op het verzoek van de gebruiker te reageren en de redenen voor zijn antwoord te geven als hij van plan is niet op een dergelijk verzoek in te gaan.

Recht op beperking van de verwerking
Gebruikers kunnen in de volgende gevallen een beperking van de verwerking van hun persoonsgegevens verkrijgen:

Als de gebruiker de juistheid van de gegevens betwist en alleen voor zolang het duurt om dit door de verantwoordelijke voor de verwerking te controleren.

Als de verwerking onwettig is en de gebruiker de voorkeur geeft aan de beperking van de verwerking boven het wissen ervan.

Als de gebruiker, hoewel dit niet langer noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, deze gegevens nodig heeft voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering.

Gedurende de tijd die nodig is om de gegrondheid van een verzoek om bezwaar van de gebruiker te onderzoeken, met andere woorden gedurende de tijd die de verwerkingsverantwoordelijke nodig heeft om de belangenafweging tussen de legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke en die van de gebruiker te controleren.

De verwerkingsverantwoordelijke zal de gebruiker informeren wanneer de beperking van de verwerking wordt opgeheven.
 
Recht van bezwaar
Als uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) van de GDPR, hebt u het recht om op elk gewenst moment bezwaar te maken tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 van de GDPR.

Recht op wissen (recht om vergeten te worden)
De gebruiker kan het wissen van de hem betreffende persoonsgegevens verkrijgen wanneer een van de volgende gronden van toepassing is:

De gegevens zijn niet langer noodzakelijk voor de doeleinden van de verwerking.

De gebruiker heeft zijn toestemming voor de verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.

De gebruiker maakt bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen dwingende legitieme gronden voor de verwerking en/of de gebruiker oefent zijn/haar specifieke recht op bezwaar uit met betrekking tot direct marketing (inclusief profilering).

De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting (krachtens de wetgeving van de Unie of de lidstaat) waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen.

De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met de levering van diensten van de informatiemaatschappij aan kinderen.

Het wissen van gegevens is echter niet van toepassing in de volgende gevallen:
 
Wanneer verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie.

Wanneer de verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen die verwerking vereist en die is vastgelegd in de EU-wetgeving of in de wetgeving van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, of om een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is opgedragen, uit te voeren.

Wanneer de verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid.

Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden van algemeen belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden en op voorwaarde dat het recht op wissing de verwezenlijking van de doeleinden van de betreffende verwerking waarschijnlijk onmogelijk maakt of ernstig in gevaar brengt.

Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte.

Behoudens de uitzonderingen waarin de Algemene Verordening Gegevensbescherming voorziet, is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand te reageren op het verzoek van de gebruiker en de redenen voor zijn antwoord te geven als hij van plan is niet aan een dergelijk verzoek te voldoen.

Recht op "overdraagbaarheid van gegevens
Gebruikers kunnen te allen tijde verzoeken om hun persoonsgegevens gratis te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, met name om deze door te sturen naar een andere verantwoordelijke voor de verwerking, wanneer:

- De gegevensverwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen

- De verwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker of op een contract dat is gesloten tussen de gebruiker en de verantwoordelijke voor de verwerking.

Onder dezelfde voorwaarden en volgens dezelfde procedures heeft de gebruiker het recht om van de verantwoordelijke voor de verwerking te verkrijgen dat de hem betreffende persoonsgegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid is niet van toepassing op verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag die aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen.

Ontvangers van gegevens en bekendmaking aan derden
De ontvangers van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de verantwoordelijke voor de verwerking zelf, zijn werknemers of andere onderaannemers, zijn zorgvuldig geselecteerde commerciële partners, gevestigd in België of in de Europese Unie, die samenwerken met de verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van de marketing van producten of de levering van diensten.

In het geval dat de gegevens worden doorgegeven aan derden met het oog op direct marketing of commerciële prospectie, wordt de gebruiker hiervan vooraf op de hoogte gesteld zodat hij/zij kan kiezen of hij/zij akkoord gaat met de doorgifte van zijn/haar gegevens aan derden.

Wanneer deze overdracht is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker, kan de gebruiker zijn of haar toestemming voor dit specifieke doel te allen tijde intrekken.

De verantwoordelijke voor de verwerking leeft de geldende wettelijke en regelgevende bepalingen na en zal er in alle gevallen voor zorgen dat zijn partners, werknemers, onderaannemers of andere derden met toegang tot deze persoonsgegevens dit beleid naleven.

De verantwoordelijke voor de verwerking maakt de persoonsgegevens van de gebruiker openbaar in het geval dat een wet, een gerechtelijke procedure of een bevel van een overheidsinstantie een dergelijke openbaarmaking noodzakelijk maakt.

De verantwoordelijke voor de verwerking geeft geen persoonsgegevens door buiten de Europese Unie.

Beveiliging
De verantwoordelijke voor de verwerking neemt passende technische en organisatorische maatregelen om voor de verwerking en de verzamelde gegevens een beveiligingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. Hierbij wordt rekening gehouden met de stand van kennis, de kosten van implementatie en de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking, evenals de risico's voor de rechten en vrijheden van gebruikers.

De verantwoordelijke voor de verwerking gebruikt altijd encryptietechnologieën die erkend worden als industrienormen binnen de IT-sector bij het overdragen of ontvangen van gegevens op de website.

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om verlies, misbruik of wijziging van op de website ontvangen informatie te voorkomen.

In het geval dat persoonsgegevens onder de controle van de verantwoordelijke voor de verwerking zouden worden gecompromitteerd, zal deze onmiddellijk handelen om de oorzaak van de inbreuk vast te stellen en passende corrigerende maatregelen treffen.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal de gebruiker van het incident op de hoogte stellen indien dit wettelijk verplicht is.

Klachten
Als de gebruiker wenst te reageren op één van de praktijken beschreven in dit Beleid, wordt hij/zij geadviseerd rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking.

De gebruiker kan ook een klacht indienen bij zijn/haar nationale toezichthoudende autoriteit, waarvan de contactgegevens te vinden zijn op de officiële website van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.Daarnaast kan de gebruiker een klacht indienen bij de bevoegde nationale rechtbanken.   Contactgegevens Voor vragen en/of klachten met betrekking tot dit beleid kan de gebruiker contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking:   Per e-mail :
am@vr-hut.be

Per post: VR-HUT SPRL Avenue des Anglais 20, 1410 Waterloo, België

 

Wijziging
 

De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor om de bepalingen van dit Beleid te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen direct op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking worden gepubliceerd.

 

Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie
 

Op dit Beleid is het nationale recht van de hoofdvestiging van de verantwoordelijke voor de verwerking van toepassing.

 

Alle geschillen met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit Beleid vallen onder de jurisdictie van dit nationale recht.

 

Deze versie van het Beleid is gedateerd 04/02/2019.